اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1395/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 29,957,902
تعداد واحدهای باقی مانده: 10,042,098
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 30,148,459,030,906
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,006,759
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,006,361
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,005,770
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری: المیرا نجف تومرایی ,لادن شنطیا ,الهام فروغی مازندرانی
مدیر ثبت: بانک تجارت
ضامن نقد شوندگی اول: بانک تجارت
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1395/12/27 1,006,759 1,006,361 591- 0 63,812,154 0 32,748,170 29,957,902 30,148,459,030,906
  2 1395/12/26 1,006,224 1,005,826 570- 189,811 63,812,154 85,231 32,748,170 29,957,902 30,132,442,813,104
  3 1395/12/25 1,005,689 1,005,290 553- 258,402 63,622,343 80,511 32,662,939 29,853,322 30,011,233,194,874
  4 1395/12/24 1,005,147 1,004,745 535- 202,411 63,363,941 116,634 32,582,428 29,675,431 29,816,243,749,538
  5 1395/12/23 1,004,545 1,004,269 519- 296,608 63,161,530 547,949 32,465,794 29,589,654 29,715,964,333,829
  6 1395/12/22 1,003,998 1,003,725 494- 135,615 62,864,922 141,163 31,917,845 29,840,995 29,952,142,696,877
  7 1395/12/21 1,003,484 1,003,211 63- 0 62,729,307 0 31,776,682 29,846,543 29,942,366,384,118
  8 1395/12/20 1,002,943 1,002,669 43- 0 62,729,307 0 31,776,682 29,846,543 29,926,207,612,972
  9 1395/12/19 1,002,404 1,002,131 22- 128,948 62,729,307 121,691 31,776,682 29,846,543 29,910,142,799,139
  10 1395/12/18 1,001,866 1,001,592 2- 232,514 62,600,359 168,910 31,654,991 29,839,286 29,886,797,174,127
  11 1395/12/17 1,001,374 1,001,101 0 267,515 62,367,845 434,927 31,486,081 29,775,682 29,808,453,216,844
  12 1395/12/16 1,000,832 1,000,609 0 175,500 62,100,330 247,456 31,051,154 29,943,094 29,961,336,955,273
  13 1395/12/15 1,016,519 1,016,297 0 251,143 61,924,830 92,062 30,803,698 30,015,050 30,504,203,085,271
  14 1395/12/15 1,000,222 1,000,000 0 251,143 61,924,830 92,062 30,803,698 30,015,050 30,015,047,815,421
  15 1395/12/14 1,015,982 1,015,759 0 0 61,422,544 0 30,619,574 29,855,969 30,326,462,771,931
  16 1395/12/13 1,015,432 1,015,208 0 0 61,422,544 0 30,619,574 29,855,969 30,310,031,279,180
  17 1395/12/12 1,014,882 1,014,659 0 176,193 61,422,544 74,639 30,619,574 29,855,969 30,293,620,387,050
  18 1395/12/11 1,014,332 1,014,108 0 188,246 61,246,351 44,413 30,544,935 29,754,415 30,174,197,674,450
  19 1395/12/10 1,013,790 1,013,565 0 201,582 61,058,105 152,261 30,500,522 29,610,582 30,012,256,082,953
  20 1395/12/09 1,013,239 1,013,013 10- 310,964 60,856,523 315,143 30,348,261 29,561,261 29,945,948,280,425
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق