اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 30,099,106
تعداد واحدهای باقی مانده: 9,900,894
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 30,406,154,392,080
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,010,599
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,010,201
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,009,180
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری: المیرا نجف تومرایی ,لادن شنطیا ,الهام فروغی مازندرانی
مدیر ثبت: بانک تجارت
ضامن نقد شوندگی اول: بانک تجارت
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/02/03 1,010,599 1,010,201 1,021- 93,549 66,800,708 113,217 35,465,827 30,099,106 30,406,154,392,080
  2 1396/02/02 1,010,036 1,009,639 1,000- 0 66,707,159 0 35,352,610 30,118,774 30,409,102,795,025
  3 1396/02/01 1,009,496 1,009,099 980- 0 66,707,159 0 35,352,610 30,118,774 30,392,824,200,977
  4 1396/01/31 1,008,955 1,008,558 961- 107,489 66,707,159 307,769 35,352,610 30,118,774 30,376,519,531,963
  5 1396/01/30 1,008,411 1,008,017 934- 87,770 66,599,670 203,293 35,044,841 30,319,054 30,562,114,934,873
  6 1396/01/29 1,007,880 1,007,487 1,214- 96,537 66,511,900 298,056 34,841,548 30,434,577 30,662,438,936,072
  7 1396/01/28 1,007,356 1,006,965 1,186- 170,244 66,415,363 675,960 34,543,492 30,636,096 30,849,487,774,599
  8 1396/01/27 1,006,813 1,006,430 1,148- 107,155 66,245,119 168,477 33,867,532 31,141,812 31,342,038,501,029
  9 1396/01/26 1,006,274 1,005,891 1,126- 0 66,137,964 0 33,699,055 31,203,134 31,386,947,983,348
  10 1396/01/25 1,005,740 1,005,357 1,107- 0 66,137,964 0 33,699,055 31,203,134 31,370,288,450,704
  11 1396/01/24 1,005,205 1,004,822 1,087- 132,330 66,137,964 100,610 33,699,055 31,203,134 31,353,596,661,230
  12 1396/01/23 1,004,669 1,004,286 1,069- 0 66,005,634 0 33,598,445 31,171,414 31,305,013,499,411
  13 1396/01/22 1,004,110 1,003,726 1,049- 190,843 66,005,634 146,732 33,598,445 31,171,414 31,287,572,405,157
  14 1396/01/21 1,003,573 1,003,189 1,031- 321,475 65,814,791 285,256 33,451,713 31,127,303 31,226,581,612,916
  15 1396/01/20 1,003,036 1,002,652 1,014- 213,725 65,493,316 21,964 33,166,457 31,091,084 31,173,526,470,729
  16 1396/01/19 1,002,513 1,002,127 1,001- 0 65,279,591 0 33,144,493 30,899,323 30,965,031,144,910
  17 1396/01/18 1,001,988 1,001,602 981- 0 65,279,591 0 33,144,493 30,899,323 30,948,810,905,352
  18 1396/01/17 1,001,458 1,001,071 963- 168,444 65,279,591 54,075 33,144,493 30,899,323 30,932,424,170,002
  19 1396/01/16 1,000,929 1,000,541 947- 207,020 65,111,147 88,057 33,090,418 30,784,954 30,801,597,307,896
  20 1396/01/15 1,016,512 1,016,123 931- 141,558 64,904,127 11,865 33,002,361 30,665,991 31,160,410,979,978
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق