اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/03/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 29,944,287
تعداد واحدهای باقی مانده: 10,055,713
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 30,233,847,805,243
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,010,259
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,009,670
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,007,898
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری: المیرا نجف تومرایی ,لادن شنطیا ,الهام فروغی مازندرانی
مدیر ثبت: بانک تجارت
ضامن نقد شوندگی اول: بانک تجارت
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/03/02 1,010,259 1,009,670 1,772- 103,803 70,103,272 67,670 38,923,210 29,944,287 30,233,847,805,243
  2 1396/03/01 1,009,725 1,009,145 1,754- 135,030 69,999,469 190,110 38,855,540 29,908,154 30,181,677,682,696
  3 1396/02/31 1,009,293 1,008,720 1,731- 102,729 69,864,439 53,903 38,665,430 29,963,234 30,224,505,174,961
  4 1396/02/30 1,008,793 1,008,220 1,570- 0 69,761,710 0 38,611,527 29,914,408 30,160,305,715,851
  5 1396/02/29 1,008,009 1,007,456 1,550- 0 69,761,710 0 38,611,527 29,914,408 30,137,452,441,254
  6 1396/02/28 1,007,477 1,006,924 1,530- 97,238 69,761,710 118,043 38,611,527 29,914,408 30,121,531,266,899
  7 1396/02/27 1,006,943 1,006,390 1,508- 120,914 69,664,472 119,948 38,493,484 29,935,213 30,126,509,291,459
  8 1396/02/26 1,006,315 1,005,765 1,489- 142,351 69,543,558 121,772 38,373,536 29,934,247 30,106,804,263,506
  9 1396/02/25 1,005,729 1,005,182 1,469- 177,241 69,401,207 309,273 38,251,764 29,913,668 30,068,683,365,083
  10 1396/02/24 1,005,193 1,004,652 1,442- 94,033 69,223,966 112,562 37,942,491 30,045,700 30,185,473,270,755
  11 1396/02/23 1,004,710 1,004,181 1,424- 0 69,129,933 0 37,829,929 30,064,229 30,189,916,898,428
  12 1396/02/22 1,004,198 1,003,671 1,403- 0 69,129,933 0 37,829,929 30,064,229 30,174,602,879,519
  13 1396/02/21 1,003,666 1,003,140 1,383- 127,194 69,129,933 181,966 37,829,929 30,064,229 30,158,621,245,115
  14 1396/02/20 1,003,132 1,002,606 1,360- 161,959 69,002,739 279,619 37,647,963 30,119,001 30,197,503,651,042
  15 1396/02/19 1,002,567 1,002,055 1,639- 181,499 68,840,780 149,335 37,368,344 30,236,661 30,298,788,647,956
  16 1396/02/18 1,002,017 1,001,533 1,621- 298,739 68,659,281 290,016 37,219,009 30,204,497 30,250,796,870,646
  17 1396/02/17 1,001,490 1,001,032 1,601- 109,741 68,360,542 121,002 36,928,993 30,195,774 30,226,946,548,550
  18 1396/02/16 1,000,967 1,000,513 1,276- 0 68,250,801 0 36,807,991 30,207,035 30,222,528,311,674
  19 1396/02/15 1,017,104 1,016,650 1,256- 0 68,250,801 0 36,807,991 30,207,035 30,709,975,393,871
  20 1396/02/15 1,000,455 1,000,000 1,256- 0 68,250,801 0 36,807,991 30,207,035 30,207,049,843,974
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق